Naiset ja raksa – miten lisätään sukupuolidiversiteettiä rakennusalalla?

Lukuaika:

6 min

08.03.2023

Naiset ja raksa – miten lisätään sukupuolidiversiteettiä rakennusalalla?

08.03.2023


Rakennusala mielletään vanhastaan hyvin maskuliiniseksi ja konservatiiviseksi alaksi. Vaikka ala on erityisesti viimeisen vuosikymmenen ajan houkutellut enemmän naistyöntekijöitä, on vielä vallalla tiettyjä stereotypioita. Voisi sanoa, että rakennusalalla sukupuolidiversiteetin edistämisessä on vielä työnsarkaa – THL:n mukaan työmarkkinat Suomessa ovat jo pitkään olleet eriytyneet sukupuolen mukaan. Naiset ovat hakeutuneet kunnallisen puolen tehtäviin, esimerkiksi hoito- tai palvelualalle, siinä missä esimerkiksi rakennusalalla miesten osuus oli 90 % vuonna 2021.

Rakennusteollisuuden osaamistarveselvitys niin ikään vuodelta 2021 kertoo mielenkiintoista statistiikkaa naisten osuudesta rakennusalan tehtävissä. Selvityksestä käy ilmi, että naiset tähtäävät eritoten korkeakouluopintoihin, eivätkä ammatillisen koulutuksen piiriin. Tarkemmin sanottuna vuonna 2020 rakennusalan tutkinnon suorittaneista henkilöistä naisia oli kaiken kaikkiaan 11,5 %. Siinä missä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli naisia 6,7 prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista naisten osuus oli 18,5 %, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa 26 % sekä rakennustekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen suorittaneista 21 %.

Sukupuolijakauman tasaisuus edistää yrityksen menestymistä

Tasapaino sukupuolijakaumassa kuitenkin edistää yrityksen kehittymistä ja kasvua. McKinsey on useamman vuoden ajan tutkinut monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden vaikutusta yritysten liiketaloudellisiin tuloksiin. Vuonna 2020 julkaistun McKinseyn raportin mukaan monimuotoisuutta painottavat yritykset menestyvät keskivertoa taloudellisesti paremmin ja tekevät parempia päätöksiä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että organisaatiot, joissa johtotason tehtävissä on yli 30 prosenttia naisia, menestyvät todennäköisesti paremmin kuin yritykset, joissa naisjohtajia on vähemmän tai ei ollenkaan. Kaiken kaikkiaan yrityksen kannattavuus on jopa 25 prosenttia korkeampi sellaisissa yrityksissä, joissa eri sukupuolten edustajia johtoryhmissä verrattuna yrityksiin, joissa sukupuolijakauma on homogeenisempi.

Toisin sanoen mitä monimuotoisempi organisaatio, sitä monipuolisempia ratkaisuja yritys voi tarjota esimerkiksi eri asiakasryhmilleen. Eri näkökulmista kumpuaa ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden haastaviinkin tilanteisiin. Mutta miten miesvaltaiseksi mielletyllä alalla saadaan tasaisuutta sukupuolijakaumaan?

Vanhentuneet ennakkoluulot ja oletukset romukoppaan

On naisten töitä ja miesten töitä – miehet hoitavat raskaat työt, ja naisille sopii hoitotyö. Vai miten se nyt meni?

Rakennustyömailla työ on useimmiten fyysistä, joten alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Sen sijaan hyvä fyysinen kunto, voimataso tai ripeys eivät yksiselitteisesti ole kiinni sukupuolesta, ja toisaalta työmailla on erityisesti viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön erilaisia apuvälineitä ja työkaluja, jotka sujuvoittavat työntekoa. Hyvässä kunnossa oleva työntekijä nauttii kantohommista tai analyyttisesti lahjakas suunnittelija mahdollistaa yritysasiakkaille luovia ratkaisuja – sukupuolesta riippumatta.

Johtamiskulttuurin merkitys tasapuolisuuden edistämisessä

Rakennusalaan liitettävät ennakkoluulot ja negatiiviset mielikuvat eivät katoa niin kauan kuin epäasiallisen kohtelun annetaan rehottaa – osaaminen ja asenne ratkaisevat, ei asenteellisuus. Turvallinen työympäristö, jossa jokaista työntekijää arvostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti on kaiken a ja o. Huumori ja huulenheitto kuuluvat olennaisesti työntekoon, mutta jos vitsinvääntelyssä mennään liian pitkälle, työnjohdon tulee puuttua tähän. Työkaverin vähättely sukupuolen vuoksi ja asenteellisuus eivät kuulu työpaikalle.

Tasapuolisuutta voi lisätä hyvin konkreettisin askelein. Tietävätkö kaikki tiimiläisesi, että isätkin voivat pitää vanhempainvapaata? Onhan työpaikallasi järjestetty riittävästi pukeutumistiloja? Voiko työajan tehdä joustavaksi, jotta työn ja opiskelujen tai perhe-elämän yhdistäminen olisi sujuvampaa?

Palkkatasapainon edistäminen on myös erittäin konkreettinen askel tasapuolisuuden lisäämisessä – Rakennustekniikan vuonna 2020 teettämän palkkakyselyn mukaan miehet saivat kuitenkin keskimäärin 24 % parempaa palkkaa naisiin verrattuna, ja Kauppalehden artikkelissa vuodelta 2021 nostetaan puolestaan esiin, kuinka jo opiskeluvaiheessa naiset tienaavat miehiä vähemmän rakennusalan tehtävissä. Työnsarkaa on siis palkkatasa-arvon turvaamisessa edelleen, joten varmista, että yrityksessäsi kokemusvuodet ja koulutukset tuovat nostetta palkkaan, ei sukupuoli.

Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen osana työyhteisöä

Tulevaisuudessa teknologiakehitys tuo mukanaan rakennusalalle entistäkin näkyvämmin muutoksia perinteiseen työntekoon. Tekoäly, automatisointi ja digitalisaatio lisäävät uusia mahdollisuuksia, mutta myös vaativat osaamisen päivittämistä. Rakennusalalla tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja ja kehitystyötä esimeriksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten vuoksi. Tarjoaako yrityksesi yhdenmukaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen sukupuoleen katsomatta?

Raksamaailma on siis vahvasti kehittyvä ala. Rakennusalalla on runsaasti vaihtoehtoja erilaisille osaajille – niin suorittavien roolien ammattilaisille, joita motivoi käsillä tekeminen, kuin kehittäviin tehtäviin tähtääville asiantuntijoille. Siksi alan monipuolisuutta on hyvä tuoda esiin sen sijaan, että painotetaan esimerkiksi sukupuolesta juontuvia fyysisiä rajoitteita.

Työnantajamielikuvan kautta työntekijöitä

Työnantajamielikuvaa ei rakenneta yhdessä yössä, mutta siihen voi vaikuttaa monilla tavoin. Ensinnäkin houkuttelevan työnantajamielikuvan muodostumiseen vaikuttavat itsestään selvästi onnistuneet työntekijäkokemukset; mitä mukavampi kokemus työntekijöillesi jää yrityksessäsi työskentelystä, sitä varmemmin houkuttelet työntekijöitä nyt ja tulevaisuudessa– pidä huoli henkilöstöstäsi.

Käänteisesti sanottuna taas huonot kokemukset leviävät helposti kulovalkean tavoin työnhakijoiden keskuuteen, jolloin riskinä on, ettei yrityksesi näyttäydy kiinnostavana työnantajana. Huolehdi siis siitä, että työntekijät viihtyvät yrityksesi kirjoilla. Positiivista työnantajamielikuvaa lisäävät edellä mainittujen seikkojen eli työajan joustavuuden ja oman osaamisen kehittämisen, urapolkujen rakentamisen ja uuden oppimisen mahdollistamisen ohella työntekijöitä kiinnostavat muun muassa etuudet, mielekkäät ja haastavat työtehtävät sekä innostava ja motivoiva työyhteisö.

Tiesitkö, että Sihti voi auttaa yritystäsi työnantajamielikuvan vankistamisessa? Lue lisää markkinointipalveluistamme.

Kiinnitä huomio asiantuntevaan rekrytointiprosessiin

Edelliseen kappaleeseen liittyen työantajamielikuva muodostuu monelle työnhakijalle rekrytointiprosessin aikana. Kiinnitä esimerkiksi jo työpaikkailmoitusta tehdessäsi huomiota sanavalintoihin. Voiko rakennusmiehen korvata rakennustyöntekijällä? Esimerkiksi Duunitori on luopunut sukupuolittuneiden titteleiden käytöstä – voit lukea Duunitorin artikkelista, miksi sukupuolineutraaleiden ammattinimikkeiden käyttö on perusteltua.

Yrityksen ammattimaisuus ja asiantuntevuus heijastuvat haastatteluvaiheeseen. Esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään liittyvät utelut tai ulkoisten piirteiden kommentointi eivät kuulu missään nimessä työhaastatteluun, joten varmista, että yrityksessäsi haastattelut hoidetaan asiallisella linjalla ja haastateltavalle esitetään kysymyksiä, joilla varmistetaan hänen soveltuvuutensa ja pätevyytensä tehtävään.

Kaipaatko apua ammattimaisesti sujuvan rekrytointiprosessin toteuttamisessa? Yli vuosikymmenen erikoistuminen rakennusalan ja teollisuuden HR-ratkaisuihin on tuonut Sihdin rekrytointikonsulteille syvää ymmärrystä, millaisia vaatimuksia haastavilla toimialoilla on rekrytointien suhteen. Rekrytointipalvelumme ovat yrityksesi hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Lue lisää rekrytointipalveluistamme!

Loppusanat

Rakennusalalla on jo tovin ollut huolenaiheena työvoimapula, joka etenkin suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä tullee korostumaan. Siksi olisikin olennaisen tärkeää, että työntekijöiden osaaminen ja potentiaali tulisivat olla lisää henkilöstöä hankittaessa keskiössä, ei esimerkiksi sukupuoli. Jos työmahdollisuus jätetään tarjoamatta osaavalle tekijälle vain sukupuolen vuoksi, yritys heikentää itse tärkeintä kilpailuvalttiaan eli osaavaa, taitavaa ja monipuolista työntekijäkaartiaan.

Mitä enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään, sitä kiinnostavammalta rakennusala näyttäytyy hakijoiden silmissä. Sukupuolisidonnaisen ajattelun heittäminen romukoppaan parantaa olennaisesti yrityksesi työnantajamielikuvaa, edistää yrityksesi liiketoiminnallista menestystä sekä turvaa riittävän osaamisen sitoutumisen yritykseesi nyt ja tulevaisuudessa.