Miksi perehdytys on työsuhteen tärkein vaihe?

Lukuaika:

6 min

19.04.2023

Miksi perehdytys on työsuhteen tärkein vaihe?

19.04.2023

Miksi perehdytys on työsuhteen tärkein vaihe? Perehdytys on lakiin perustuva työantajan velvollisuus, josta on säädetty esimerkiksi työturvallisuuslaissa. Perehdyttämisen tarkoitus on luonnollisesti antaa uudelle työntekijälle eväät työturvallisiin työskentelytapoihin, työmaan käytäntöihin sekä olosuhteisiin. Perehdytyksen kautta uusi työntekijä pääsee hyvin kiinni uusiin työtehtäviinsä, ja samalla hänet opetetaan työmaan käytäntöihin ja toivotetaan tervetulleeksi työyhteisön jäseneksi. Vaikka rakennusalan työmailla toistuvat tietyt käytänteet ja työvaiheet, jokainen työpaikka on kuitenkin omanlaisensa.

Siksi uuden työntekijän saapuessa työmaalle perehdytys on tärkeässä asemassa; kun uuden työntekijän hakuprosessi on saatu menestyksekkäästi päätökseen ja yrityksesi on saamassa uuden osaajan, alkaa koko työsuhteen kannalta ehkäpä tärkein vaihe.

✔️ Hyvä perehdytys ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä

Työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna kattava, perusteellinen perehdytys on avainasemassa työssä viihtymiseen ja motivaatioon. Kun jo aivan työsuhteen alkumetreiltä lähtien työntekijälle on selkeää, mitä häneltä odotetaan ja mitkä hänen pääasialliset tehtävänsä ovat, ei työntekijän tarvitse arvuutella, mitä hänen oikein pitäisi tehdä. Tämä vähentää virheiden määrää, ja lisäksi huolellisen perehdytyksen kautta käytännöt ja tavat tulevat nopeasti tutuiksi ja työntekijä pääsee tehokkaammin kiinni työhönsä ja työrutiineihin. Toisin sanoen perehdytyksellä on suuri merkitys työyhteisön tehokkuuden varmistamisessa.

Perehdytyksen järjestäminen on paikallaan etenkin työntekijälle, jolla ei ole entuudestaan kokemusta rakennusalasta, mutta yhtä lailla perehdytyksestä hyötyvät myös pitkän linjan konkarit. Työvaiheet tehostuvat jatkuvasti rakennusalan kehittyessä, minkä vuoksi työtapoihin ja käytänteisiin tulleet muutokset on hyvä nostaa säännöllisesti esiin myös pitkään talossa olleen henkilöstön tietoon.

✔️ Perehdytys on tärkeä osa työntekijäkokemusta

Paljon on puhuttu siitä, että rakennusalaa vaivaa työvoimapula. Hyvän työntekijäkokemuksen takaaminen on erityisen tärkeää alalla, jolla työntekijöitä ei ole aivan pilvin pimein tarjolla. Tyytyväinen henkilöstö on yrityksellesi käyntikortti uusien työntekijöiden houkuttelemisessa – toisin sanoen mitä paremmin henkilöstösi voi, sitä parempi yrityksesi työnantajamielikuva on hakijamarkkinoilla ja yrityksesi saa tavoitettua ja työllistettyä uusia osaajia helposti tulevaisuudessakin.

Kattava perehdytys on osaltaan hyvän työntekijäkokemuksen takana – kun työpaikan jokaisella jäsenellä on perehdytyksen kautta selkeä kuva siitä, mitä heiltä odotetaan, tyytyväisyys kasvaa. Aivan jokainen työsuhteen vaihe vahvistaa sitä, millainen työnantajamielikuva yrityksestäsi liikkuu hakijamarkkinoilla. Suhtaudu siis jo perehdytykseen keinona vahvistaa yrityksesi työnantajamielikuvaa.

✔️ Hyvä perehdytys vähentää työtapaturmia

Työantajaa koskevat työturvallisuusvelvoitteet on määritelty lainsäädännössä. Työturvallisuuteen panostamisen merkitystä vauhdikkaalla rakennusalalla ei voi painottaa tarpeeksi. Työmailla aikataulut eivät anna anteeksi, mutta työntekijöiltä odotetaan laadukasta työnjälkeä kiireestä huolimatta. Riskinä on kuitenkin se, että työturvalliset työskentelytavat unohtuvat kaiken kiireen keskellä. Työnantajan tulee perehdyttää uuden työntekijän työmaalla käytettävien työvälineiden sekä työ- ja tuotantomenetelmien käyttöön. Erityisesti työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät, jotka voivat aiheuttaa terveysuhkia, tulee käydä huolellisesti läpi uuden työntekijän kanssa. Työnantajan velvollisuus on myös seurata, että annettuja ohjeita varmasti noudatetaan työmaalla – jos työntekijä laiminlyö ohjeet, tulee työnantajan puuttua tähän, jotta vältytään turhilta työtapaturmilta.

Työtapaturmien lisäksi työntekijät voivat altistua rakennustyömailla esimerkiksi melulle, kemikaaleille tai pölylle. Lisäksi talvikuukaudet ovat Suomessa todella haastavat liukkauden ja pakkaskelien vuoksi, joten jo sääolosuhteiden huomioiminen työturvallisuusperehdytyksessä on tärkeässä roolissa. Me Sihdillä suhtaudumme vakavasti työturvallisuuteen ja meillä on nollatoleranssi työtapaturmiin – uskomme siihen, että parhaiten työtapaturmia ehkäistään ennakoimalla.  

✔️ Mitä perehdytyksen tulisi sisältää?

Lyhyesti sanottuna hyvä perehdytys sisältää sekä uuden työntekijän tueksi rakennetun perehdytysmateriaalin läpikäymistä että varsinaisiin työtehtäviin opastusta työmaalla. Varmista, että yrityksessäsi on laadittu huolellinen, selkeä ja helposti toteutettavissa oleva perehdytyssuunnitelma ja järkevä aikataulu, jonka puitteissa perehdytys toteutetaan. Panosta siihen, että kaikki perehdytyksen liittyvät vaiheet ovat tarkoituksenmukaisia ja työtehtävien kannalta järkeviä.

Perehdytyssuunnitelman yksi olennaisimpia osia on se, kuka huolehtii ja vastaa perehdytyksen toteuttamisesta. Roolista riippuen vastuu voi olla työnjohdolla, kokeneilla työntekijöillä tai HR-henkilöllä – mutta onhan perehdytyksen suorittavilla työntekijöillä riittävästi osaamista uusien työntekijöiden perehdyttämiseen? Huolehdi siitä, että perehdytysroolissa olevat saavat varmasti tarpeen vaatiessa lisäkoulutusta ja tukea perehdytyksen läpiviemiseen.

Perehdytyksen järjestämistä helpottavat kirjalliset perehdytysmateriaalit ja oppaat, joita sekä uusi työntekijä että perehdyttäjä voivat hyödyntää. Joko yrityksessäsi on laadittu työntekijäopas tai muistilista, johon on koottu työsuhteen kannalta tärkeitä asioita? Jos vastaus on kyllä, onhan aineistoa päivitetty säännöllisesti?

✔️ Järjestä perehdytykselle aikaa ja seuraa sen onnistumista

Perehdytysjaksolle tulee järjestää riittävästi aikaa. Harvalle työmaalle voi vain heittää uutta työntekijää ja toivoa, että hän oppii uusiin käytäntöihin tuosta noin vaan, ilman minkäänlaista perehdytystä. Kun aikanaan perehdytys on saatu pakettiin, on tulevaisuuden onnistumisten kannalta hyvä kerätä palautetta siitä, miten työntekijät ovat kokeneet perehdytyksen. Ovatko työntekijät saaneet riittävästi tietoa työmaan käytännöistä ja esimerkiksi työturvallisuudesta, vai pitäisikö seuraavaa kertaa ajatellen lisätä vielä tärkeitä tietoja mukaan? Muista myös seurata, että perehdytyksessä annettuja ohjeita ja määräyksiä varmasti noudatetaan työarjessa.

Suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti toteutettu perehdytys tehostaa työyhteisön toimintaa, edistää työturvallisia työtapoja ja vahvistaa yrityksesi asemaa mielenkiintoisena työnantajana työnhakijamarkkinoilla. Asiantuntevana HR-kumppanina Sihti tukee yritystäsi jokaisessa työsuhteen vaiheessa. Usealla Sihtiläisellä ympäri Suomen on työkokemusta raksan eri tehtävistä – voimmekin todeta, että ymmärrämme, millaisia vaatimuksia rakennusalan haastavissakin henkilöstötilanteissa on. Ota meihin yhteyttä, jotta voimme auttaa yritystäsi menestymään osaavan henkilöstön avulla!

Lue lisää rakennsualan perehdytyksestä:
Työturvallisuuskeskus: Perehdyttäminen rakennustyömaalla
Työsuojelu.fi
Rakennusteollisuus ja perehdyttäjän työkalut
Työturvallisuuslaki